کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
“گروهء مرگ” آمریکا در افغانستان

Kill Teamگروهء مرگ

عزیز دوست گرامی، چندی قبل در همین سایت ویدیویی را به تماشا گرفتی که حکایتِ درد ناکی از تلخستانِ زادگاهء من و تو بود. قصهء کشتنِ همریشهء ما؛ بریدنِ انگشتان، به مزاج برتر نمایی وآویختنِ مدال بر گردن: سوغاتِ انگشتان
اکنون راز های زیادی از آن گروپِ قاتل انتشار یافته است، آن تعداد از عساکر امریکایی که خود را ” گروپ مرگ” نامیدند و برای ارضای جنونِ کشتن، شهروندانِ بیگناه را بدونِ دلیل به خاک و خون غلطاندند و آنگاه در اوج لذتِ گناه و قتل و خون، پوز دادند و عکس گرفتند. آنچه را که در ” ابو غریب” کرده بودند، تکرار کردند. گوشه های ازین وقاحتِ بزدلانِ عقبِ تفنگ رابنگر و با من این درد را دریا شو.

از پیامبران آیه های یاس
پرسشی نبود
آنچنانکه از من
پرسشی است.شاید
از عصیان سجده
وقتی قلب من
قطره قطره
اشک میشد از غلیان التجا
برای قلب مصلوب اما
التفاتی نبود.    ( ادامه…)


 

ویدیو های بیشتر (باز جویی افرادِ گروهء مرگ، انگلیسی)

2 Responses to ““گروهء مرگ” آمریکا در افغانستان”

  1. Jeangardy گفت:

    That’s the perfect insight in a thraed like this.

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان