کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
آدمک ها

عشق – آن بیگانهء متروک
در انزوای اسطوره
از پا غلتید؛
وقتی ما
باکره ها را
مشق زندگی میدادیم
که به زعم خود ما
             عشق بود.
و همه چنان مصنوعی شدیم
– در خراب آبادیکه نامش دنیاست –
که فرزندان ما یکسره
        ” ریموت” بدست
                 متولد شدند.

و جای متروک تفاهم را
” خواستن ها ویدیویی”
               پر کرده است!

One Response to “آدمک ها”

  1. Madhuchhanda گفت:

    I seacrhed a bunch of sites and this was the best.

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان