کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
عایشه، عبور از دوزخ

او بهارِ نزده سالگی را هنوز سلام نگفته بود، که شبِ سارهء ” نام وننگ” گوش وبینی اش را برید. او در گذشتِ بیدریغ، گفته بود که این کارِ طالبان است. حال آنکه نزدیکترین کسانش،به حکمِ شب اندیشانِ طالب، او را به دوزخِ زمین کشانده بودند. عکسِ عایشه – دختری با بینی بریده، روی جلدِ “تایم” ، دنیا را فریاد کرد و امسال آیش ” امستردام” به این فوتو جایزهء بهترین را داد. در پردهء زیر لبخند عایشه بر دوزخ رفته:

در صورت عدم نمایش ویدیو روی مروگر تان به این رهنما مراجعه فرمایید:

نصب فلش پلییر

One Response to “عایشه، عبور از دوزخ”

  1. Pierre گفت:

    Thanks for the great info dog I owe you bigitgy.

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان