کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
ریگ و بوسه

یاهو…!
فریاد عظیم شب زنده داران زنده دل
با دریا دلی نعره کشان
         یا هوووووو!
قصیدهء خاکیان سالخورد را مکرر میکرد.
به دستان ما آندم، زنجیرِ فریاد و درد
                  سنگینی میکرد
و آبله پا ها هم در زنجیر زرد
طلوع ابرآگین را میمانست بر ستیغِ تیغ
و با آنکه مرگ ما را میخواند بیدریغ
                هو کشان براه افتادیم
و زنجیر را میکشاندیم
– ارچند دانسته بودیم که زنجیر ما را میکشاند –
و خاک نم آلود آب آبله ها بود
                 و ما- نم آلود اشک.
گدوکی به درازنای انتظار درنوشتیم
و آنگاه
آبشاری که از کوه فرو میریخت
اختلاط اشک و آبله بود
                که هو کشان
همچو ما – زنجیر بدستان دوره گرد –
سر وکاکل
به سنگ و صخره می کوبید
که خود عصارهء دردی بیش نبود.
با آنکه ما درد بزرگتر
            به سر و دل داشتیم
               که کسی را از آن خبری نبود.


عاقبت رسیدیم و جلایش موجِ آب از دور
و چون به دشت فراز آمدیم
پیکر تکیده، زنجیر بسته بدانسو کشاندیم
– ارچند میدانستیم سرابی بیش نیست؛-
و لبان خشکیده به تسلا
            ریگ را بوسه زد
در هزارمین ثانیه از اشراق ریگ و بوسه بود
که ریشه های معصوم ما شهید شدند
                       یا هوووووو!

خلوتکدهء نماند
               هم میکده یی
در غربتی که ما هو کشان
                          فنا شدیم.
یا هو!
و آسمان را به تمامی
                   به آغوش کشیده ایم

One Response to “ریگ و بوسه”

  1. Conyers گفت:

    That’s a clever asnewr to a tricky question

پیکرهء نظر ها با کابلستان

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان