کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
دماوند شب

تار است

         شب

اگر سخن از مهتاب

        در میانه نیست.

شب است

           زندگی

اگر اخگر عشق را

            زبانه نیست.

هیچکس اینسان خویشتن به آتش نیفگند

چونان که من

       با عشق در آمیختم

بنگر

آذرکده را چسان با نامم

آتش میکنند

آرش عشقم

و بر دماوند برآمده ام.

مرده است آنکه

این بارش

        بر شانه نیست.

شب است

         زندگی

اگر سخن از عشق

در میانه نیست.

صهبایی ارچند چنین

– در غمکدهء ما –

     کس را در پیمانه نیست.

3 Responses to “دماوند شب”

  1. Lizabeth گفت:

    Wow! Great thniknig! JK

  2. Rafael گفت:

    Enlightening the world, one hlefpul article at a time.

پیکرهء نظر ها با کابلستان

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان