کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
مهاجرانِ روی بحر ( ویدیو )

کشتی ماهیگیری ساده، حامل 236 مهاجر ، که اکثریت آنها افغان بودند، از ترکیه بقصد ایتالیا روان بود- روی بیکرانهء آبی نامطمئن. بحر طوفانی و باد شدید، کشتی را به غرق شدن نزدیک میساخت. آنها شروع به دور ریختن آب از کشتی کرده بودند. زنان، کودکان و جوانان در ترس بزرگ غرق شدن…تعدادی از آنها نتوانستند به مقصد برسند.

کشتی بزرگ باربری مونتم سکان در همان نزدیکی، در آبهای آدریاتیک، آگاه میشود که کشتی ماهیگیری در حال غرق شدن است. بدانطرف میشتابد ومهاجران روی بحر  را میبیند که با امواج آب پنجه میدهند. عملیات نجات دهی با امکانات دست داشته، آغاز میگردد. امواج خشمگین، دو کشتی را بهم میکوبد؛ مردمان در اثنای بالا رفتن روی عرشهء اسکان، از فرط عجله پایین میافتند یا بین دو کشتی گیر میکنند…20 تن درین گیرودار جانشان را از دست میدهند. کاپیتان ریموس ماجرا را قصه میکند:


One Response to “مهاجرانِ روی بحر ( ویدیو )”

پیکرهء نظر ها با کابلستان

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان