کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
خاک با عفت

زمین چگونه آباد باشد

وقتی خون همگنان من

حجرات خاک میشد

و افسانه ها

حدیث خون سیاووش را

باز نمی گفتند

و ما در انجماد حیرت

– زانکه مارا باز نمی شناختند –

رقت را آبشاری ساختیم

از جنس خون

و ” کره ” سنگی شد

که هر آن باز کوفتن سر ما را

رنجمایه بود

و قامتی را که در هزاره ها بر افروخته بودیم

دو تا میشد

و زمین

فرو می غلطید.

*

سالیان را در نوشتیم

بلوغ کاشتیم

پیرانی به خاک دادیم

تا دانه از خاک بر گرفتیم

– که خود خاکی بیش نبوده ایم از ازل، گفتند –

باکره گندم دراز سالها ، سالها

در خوان صفا بود که باز می شگفت

و خاک به عفت خو گرفته بود

در گندمزار یکه آسمان را نشانه بود

و ما سر به سجده نهادیم بر خاک

– که خود خاکی بیش نبوده ایم، گفتند-

و شاید چنین بود که خاک

قبیلهء ما را بخود خواند

و چون چشم باز گشودیم

خاکی که به عفت خو گرفته بود

خونین بود

و ما خونین بودیم و جبین ما که بر خاک بود؛

و خون همگنان

حجرات خاک میشد

و افسانه ها

قصهء سیاووش را از یاد بردند

و غضب سترگ بر تبار انسان

فرو غلطید.

*

این منم که پنجه در پنجهء زمانه افگنده ام

حیرت من ارچند

اصرار او را

خاک میسازد

لیک وهن ماتمکدهء من

زمانه را

مجابی بسنده است.

از آنست که زمانه

از فراز ما بر میگذرد خروشان

التفاتی از اریب مژگان

و ننگی سرشار فرو میریزد.

خاکیان جاوید

فراموش کرده اند

کان خرب آبادیکه

خاک با عفت داشت

تا کدامین انگشت گندم بهشت دوید

ما از خاک خونین جبین بر گرفتیم

آفتاب یک نیزه بالا بود

و حجرات سرخ خاک

به سلام خدا میرفتند.

پیکرهء نظر ها با کابلستان

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان