کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
پر از پوچی

هیچ هوس مومنی دیگر

در من سر بر نخواهد افراخت

تمامی قامت ها

در من شکسته

و من از امید بدور شده ام

( چنین جنایتی را

بتو

کی خواهد بخشید )

اما

دغای جهان چندان چیره است

که بر اندازنده ای عشق

با لگدی بر گلوی غرور

بر تو

آفرین

می فرستد

قامت ها

وتمامی ایمان را

در من کوبیده اند

تا هرزه های شالیزار زمان

از من برگذرند

با دستی در کمر.

موهبت مقدسی نیست

تا ترا

تعزیتی

هر چند تلخ

به گوش فرا خواند.

جای تمامی قامت ها را

در من

پوچی پر کرده است.

پیکرهء نظر ها با کابلستان

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان