کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
در میان طالبان

پاول رفسدال عکاس و خبرنگار ناروژی, موفق شد تا به میان طالبان برود و از آنها فلم بردارد. او که قبلا هم به افغانستان سفر داشت و گذارشاتی را تهیه کرده بود؛ این بار موفق شده بود تا اجازت طالبان را  برای فلمبرداری  در کوه ها جلب کند. طالبان میخواستند رخ یک جنگ آزادیخواه را در برابر امریکایی ها به نمایش بگذارند و از رفسدال درین خط بهره گرفتند. اما همینکه ورق برگشت, آنها رفسدال را گروگان گرفتند. با وجودیکه امریکایی ها مثل همیش ادعا کرده اند که برای آزادی رفسدال پول نپرداخته اند اما این امر که طالبان ازینراه پول کسب کرده باشند, دور از واقعیت نیست. پاول رفسدال یکهفته در اسارت طالبان بسر برد وبعدا فلمش را تحت عنوان ” چهرهء طالبان” نشر کرد. شما آن فلم را اکنون در دو قسمت از کابلستان مینگرید:

قسمت اولقسمت دوم


One Response to “در میان طالبان”

  1. Roberta گفت:

    That’s celraed my thoughts. Thanks for contributing.

پیکرهء نظر ها با کابلستان

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان