کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
رد پای فرعون


یکی از انگیزه های اسید پاشی بر رخسار رزاق مامون – نوسنده, خبرنگار و پژوهشگر مطرح, نشر کتابش تحت عنوان ” رد پای فرعون” عنوان شده است. او خودش دست استخبارات ایران را درین حادثه دخیل میداند. کابلستان درد اینک چند بخش آن کتاب را در فورمت پی.دی.اف پیشکش میدارد. درین فایل شما چند قسمت اول و پاره های از بخش های اخیر کتاب را مطالعه کرده میتوانید.

کتاب رد پای فرعون

پیکرهء نظر ها با کابلستان

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان