کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
تریاک – میراث شوم جنگ

روی خرابه های ویران کابل, اعتیاد به مواد مخدر چون هیولای نابود کننده , جوانان را در ماتم رفتن امید و زندگی نشانده است. دامن این اعتیاد تا دور ترین نقاط کشور نیز گسترش یافته است تا جاییکه اطفال را بخاطر آرام بودن و کار کردن , معتاد به تریاک ساخته اند. عدم اشاعهء آگاهی های لازم و ناکافی بودن امکانات صحی, قریه را در چادر سیاه اعتیاد به مواد مخدر پیچانده است. تماشا کنید:
بخش اول
بخش دوم


One Response to “تریاک – میراث شوم جنگ”

  1. Auras گفت:

    Everyone would bneefit from reading this post

پیکرهء نظر ها با کابلستان

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان