کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
هوس

در من هوسی است

که باشی

وسفر بزرگ بی برگشت را

                              با من

                                  بسرایی

بخویش که اندر میشوم

                         نیستی

ومسافر تنها

             من

             گدوک در نوشته ام

                                 با هوسی

                                        که باشی

                                        (نیستی اما)

ومن چونان دوتا

                 بارم بر دوش

                              که پیدایم نیست.

گزمکان شب در تاختند

           ـ شمشیر برهنه بر کف ـ

                              کودکان نگاهم را.

و با کامیاری از آنکه در قفا

ثانیه های وحشت زده را

                          خونین

                           بر جا گذاشته اند.

و خمیده با هوسی

                که باشی

در خم کوچه

              من

               هنوز را می نگرم

در من هوسی است.

One Response to “هوس”

  1. Zarya گفت:

    Grade A stuff. I’m uneqsuitonably in your debt.

پیکرهء نظر ها با کابلستان

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان