کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
سجده گاه عقاب صداقت

در سالهای شب

حقیقت روزگار می کشید

و کسی سجده گاه عقاب صداقت را

به زنجیر نگاه نپوییده بود

آنانکه درین راه

      خار از پا برکنده بودند

              از بلندای پرواز بترسیدند.

من بدین بلندا برامدم

                        و ترا دیدم-

                                      اثیر تر از ابدیت

                                          و سنگ از موزه کشیدم

هردو باهم یکی شده ، به هم میگفتیم:

                              به سجده گاه می رسیم

                                                پیشتر از آنکه عقاب

                                                                اذان رکوع کند.

برامدیم آنجا

که فراتر راهی نبود؛

نشستیم و با سایه ای دستان بر چشم

                                           نگریستیم:

فراتر راهی نبود و هم

سجده گاهی نبود

و عقاب

         آن بالا بود.

و ما سنگ از موزه کشیده بودیم.

One Response to “سجده گاه عقاب صداقت”

  1. Coralie گفت:

    Hey hey hey, take a gdaner at what’ you’ve done

پیکرهء نظر ها با کابلستان

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان