کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
در فتوای واژگونه

گناهکار !
عربده کشان ، تسبیح گناه بدست،
محتسب الفبا نا خوانده
                         فریاد مرا
                             فتوا میدهد


شلاق زنید، سنگ زنید ، بکشید
من
   گناهکارم!
خاک از من نیست
سنگ از من نیست
نا خوانده
     سبزه را به مهمانی خواسته بودم
                                       در سفرهء آب,
                                          با کاسه ایکه طعم عشق میداد
                                                      و کوزه ای پر از تراویح اشک.
و در خواب نا همگون
         بیداری را صدا زده بودم.

گناهکارم!
کجاست زنجیر خونین خموش
      ـ گناه شاید هم از او باشد ـ
بگردنم بیاویزدش
         پیش از آنکه
            مشت به آسمان زنم.

حلاج را بر دروازهء شهر
                          آویخته اند
واز پاهایش
شعله های بوسه بر میخیزد.
گناهکار دیگری از جنس درخت
که عروج را
در کاسهء گدا می اندازد.
              ***
گناهکارم ، ای خرقه ای تنگ
و اما
آسمان زینه خواهد گذاشت
                          تا پای ما را
                             به آغوش گیرد
بدانگاهیکه ما را
بر دروازهء شهر آویخته باشید.
گناهکارم
واین دنیای بزرگ
ـ آسمان در آسمان ـ
چه تنگ است!

فریاد داروغه از کوچه های شهر:
ـ گناهکار!
و سادو ها در پسکوچه های سنگین خواب
داستان هفت خوان رستم
از سر میگیرند.

در همان دم، آخرین نفس به ریسمان دار:
افسانه،
گم کرده است
         افسانه ی ما.

پیکرهء نظر ها با کابلستان

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان