کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
داستانی در نقطهء پایان

… نیرو های دریایی ، یک کشتی ساده با چند صد سرنشین غیر قانونی را نتوانستند از غرق شدن نجات دهند… هویت تعداد زیاد از قربانیان این حادثه شناسایی شده، آنها افغان بوده اند…( از یک خبر)


 

ما از تبار گمگشتگانیم
که آمدن و رفتن ما را
کس بیاد ندارد.
بدینگونه بود داستان دراز هجرت
                          در نقطهء پایان. 

*** 

سایهء لرزان طلوع آنک
                          در آب
                               کرانه در کرانه بیکران؛
ما جامه زتن برکنده
شطه در شطه پارو زنان
به بوسهء آفتاب میرفتیم
گمان این بود و هم وهم.
کسان راهء دراز را کنایه میزدند
                           و ما کوتاه فکری را
                                            به پنداشت دگرگونه.
آفتاب دور
آب پر ژرف
تن خسته
نفس افتاده
تورم در رگ رگ بازوان
                      سنگین. 
” آنک بوسهء آفتاب
نزدیک است !”
می گفتند، می گفتیم.
” خشم آب، خروشان
                 نرسیده در کمر راه
                                   در کمین است ”
میگفتند ، میگفتیم.
آفتاب
بوسه به ما
            ندهد
               حزین است،
میگفتیم. 

و در هماندم بود که غضب کف کردهء آب
                             با گیسوان بر شانه ریخته
                                  ـ چادر دراز در قباـ
به تماشای بیچارگی ما
چنان سر بالا کرد
که هیبت مرگ در شباب. 

یاران مرا بنگر
              آب !
یاران مرا
مشت گره کرده در غربت خاک،
سیلی موج بزرگ را
در حیرت نا بهنگام
                گریه دارند.
و آب در آب
          شور
و تلخ از بوسهء رفتن
قصهء زرد ناکامی را
به قعر اقیانوس میکشد.
تابوتی هم ازین دست، آب
یاران مرا
به سوگ کدامین قطره میبری؟
***
و بوسهء آفتاب
چه دور ، چه غریب.
همسفرم
     همدهن با نفس آب
کالبد بیروحش را
       به رعشه های آب سپرده بود.

پیکرهء نظر ها با کابلستان

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان