کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
گل آه

از آستان تردید
          برگشتم
                وقی نفرت در صد ارابه
                                   با گندی از هزار شیطان
                                       به شبیخون ما میآمد
و محبت که گلی از یک آه بود
                     مرا درخود پیچید
                       آهی از سر شوق برکشیدم-

ماندگار شده بودم.

                                     
در مزرعه ای آخرت
گل درد کاشتم
          دردی که از دیگرانم بود
                         دیگرانی که مرا درد بودند
و آنها را اما
از من خبری نبود
با رقت این درد چنان همدمم
که کشته ای من هم لاجرم
                            جز آن نخواهد بود.

گفتم دردی ام از دیگران
                  با عطوفتی چنان
                    ار بر نطع ام بیفگنند
                                  هراسم از آنست
                                         که جلاد مبادا
                                                     شمشیر
                                                    بیجا اندازد.

از آستان تردید
برگشتم
مرا با ریا کاری نبود
حال آنکه دیگران همه
به مهمانی او
فراز آمده اند.

آبی که طلوع کرد
آغوشی برای من باز کن
از محبت قصه ها دارم.

موسی فرکیش

پیکرهء نظر ها با کابلستان

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان