کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
زمزمه ها

تنهایی من
ترا ـ ای غمین ترین غزل ـ
در حجم افسوس و پژمردن
صدا میزند
ومردنم بی تو
و تنها
چقدر غمگین است.
وصبوری رفتنم
طرفه افسانه ایست
و صبوری اندوهم.
***

جهان غلغله ایست
درد را بایدم سرود
تو نیستی
و هیچ پارسایی دیگر
دردم را
نزد خدا میبرم

****

قاب عکس، تنهایی و من
چشمان ما
چقدر به هم شبیه اند.

***

گناه

ترا میپرستم

چه گناهی

چون تو خدا نیستی

ولی زسرتاپای نازنینت نور خدا میبارد

ازینرو باردیگرگناه میکنم

ترامی پرستم

تابه خدا برسم

One Response to “زمزمه ها”

  1. Che گفت:

    Hey, kliler job on that one you guys!

پیکرهء نظر ها با کابلستان

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان