کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
در رواق هستی لحظه

چمنی در من بود ، مرد
وقتی حور و عفریته
گندمزار را بستر مغازله ساختند.
چشمانی که به تماشا گرد شده بودند
                                اشکی را ناسترده

                                                     سپاس می گفتند


و من مضمون غزل حقیقت را
در رواق هستی لحظه ها
                        شلاقی ساختم
که از صفیر آن روانم
بتکده ای گشت ناگزیر
عفریته با چیغی زخمی
از گندمزار گریخته بود.
هذیان تب زده ای زمین خشک
بعد دو روز و نه صد ثانیه
                           کودک ویرا
                                         واپس داد
 که رنگی از عفریته و حور داشت.

در آندم ما
خواب بودیم در سکر خواسته های نا گفته
که گندمزار آتش گرفت.
آنیکه نیمرخ از عفریته داشت
                    در آتش گندم
                                 می سوخت.

سرزمین سرخ خواب
                      آبی نبود
                         وباران بر ملک اجنبی میبارید.

پیکرهء نظر ها با کابلستان

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان