کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
منشور گل بر نطع

خسته ام
من
اسیر وهن وهم آلود چشم بسته ام
من
خسته ام
از هیاهوی حراج بازار
مقامی که شخصیت های کاذب را
با حمایلی از فروزش ستاره های مرداب
بر صفه فراز کرده اند
تا انسان را
از میان بردارند
و بر نمطی چنین
هیچکس را
پروای هیچکس نیست

و من شرمگینم از عبور
چونکه خاک
نم آلود نطع خونین است
و کسان
بزرگی را
در صورت نگاشتن نطع
می بینند
و سالها را زنجیر در پا کرده اند
در گذرگاهی که از پیکر ما میگذرد
پیشتر از آنکه ماخود
زنجیر از پا واکنیم

زنجیر ساییده ما اما
خسته
پیوسته
از خاکهای نم آلود
ـ با عبور شرمگین ـ
منشور گل در بغل
به سوی تو میآییم
با آنکه
هیچکس را پروای هیچکس نیست

2 Responses to “منشور گل بر نطع”

  1. Bubby گفت:

    Glad I’ve fainlly found something I agree with!

پیکرهء نظر ها با کابلستان

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان