کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
روشنایی در پرتو تو

روشنایی از بسیار سو

به تو هجوم آورد

و من در پرتو تو

روشنایی را شناختم

حقیقتی

از آن دست

تا شهامتی نصیبم کرده

که آسمان را حتا

از حضورت آشفته کنم.

وقتی سکوت

برزگترین بال گرانش را

بر دوش شهر می افگند

و کوه

از سر ناچاری

سر بزمین می ساید

نام تو

که از زبان من جاریست

روز را

با وقار تمام

دریا می کند

وروشنایی از بسیار سو

هجوم میاورد.

5 Responses to “روشنایی در پرتو تو”

  1. Estella گفت:

    In awe of that ansewr! Really cool!

  2. wedding dresses گفت:

    I like to read https://www.kabulstan.org often, keep doing fine work !

پیکرهء نظر ها با کابلستان

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان