کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
سوغاتی برای خاک

خانه ها بشکسته

در ها بسته

آتش خاموش

من، رهنورد با کوله بار درد

به هر دری که زدم

بسته بود

شکسته بود

صدایی نبود، کسی خانه نبود

گامها راست روی سینهء راه

چشمها پریده تا  رها

ایستاده با کوله ی درد, تنها

دو سو، همه سو

خانه ها غلطیده گریه آلود

                   روی پیکر خاک

                     نه آب، نه انگور، نه تاک

نه سلامی به خوشامد

نه کلامی، نه پاسخی برامد.

خانه ها فرریخته , پاشیده

درختی آن دور

           بیمناک

من ایستاده روی سینهء راه:

سوغات به کی دهم؟

افتادم

دست به نبض خاک گذاشتم

وگوش روی سینهء خاک –

               قلب خاک هنوز میزد.

باید برمیخواستم

باید سطلی آب میاوردم

                     و نهالی را که

                                 ریشه داشته باشد.

باید به دریا میبردم طپش خاک

باید به کوه میبردم سلام خاک

باید از آسمان

            باران میخواستم

باید برمیخواستم از روی خاک

و بر خواستم

به هر خانه دق الباب کردم:

خاک هنوز زنده است!

کس نبود

صدایم را دشت می کشید دست

صدایی شاخسار پیچیده

روی گیسوان هوا

                غلطیده

و صدای دریا

برنگ آسمان

   چرخنده و آینده

خانه ها اما

            خالی

نه سرود نه صدا

من و آن درخت دور تنها

دق الباب می کنم:

های ، قلب خاک هنوز میزند، های!

سوغات روی لبان خاک

خانه ها…

در ها…

من

زیر سایهء آفتاب

            نشسته ام.

پیکرهء نظر ها با کابلستان

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان