کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
سالگرد سلام

گلها، به حرمت باران

سلام بر لب، سر بالا کردند

آنزمانيکه ابر

           غرش سياه را آبستن بود

 پسکوچه های عشق

پيامي را آبشار نميکرد

سياهي ، در نيمه ای دالان های پوشيده

زمزمه ها را کمين ميکرد

به پاس عشق و گل برخاسته بوديم

به حرمت باران

             گلها…

صدای ما را

        غربال شک

              جمجمه ميکرد بي زمزمه

کوچه ها خالی

   و شهر در سکوت وشب

نفس گلها را

             حساب ميکرد

و ما برخاسته بوديم

ايا انسانها بنگريد

گلها چه صادق

سالگرد سلام را

جشن ميگيرند

 

در نیمه ای پرواز

دردم را کی آیا

             تاب شنفتن دارد؟

سایه!

با من باش

            باش

              هر دو سایه ای دردیم

شبی در پرواز

          مرغکی دیدم

         بر فراز زمین

                       بالش شکسته بود

                                رفته بود تا زمین را

                                                      لعنت کند

باش سایه کجا؟

…مرغک بال شکسته

در نیمه ای پرواز

            از درد مرد.

این

 دیشب بود

باش سایه

باش

کجا؟

در نیمه ای پرواز ماندی؟

اینجا . هر شب

کسی از درد

             میمیرد

One Response to “سالگرد سلام”

  1. Gaudiosa گفت:

    I found mslyef nodding my noggin all the way through.

پیکرهء نظر ها با کابلستان

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان