کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
بهشتی که در تست

وقتی جنون
ستاره می افشاند
و رسوایی-
چتریست ازسرب مذاب
وخط جامد جاده

کوره ای گرسنه ایست از غلیان آتش
وقتی زندگی-
             صفر بزرگی است در ازای محبت
و تفاهم-
          پرندگان تگرگ وحشت
 من. دفتر نگاه ترا در مینوردم
                                   که تسلایی است
و دست ترا
و عشق ترا
           که مگر جهنمی چنان
                                   در من بمیرد

One Response to “بهشتی که در تست”

  1. Victor گفت:

    Thanks for being on point and on trgaet!

پیکرهء نظر ها با کابلستان

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان