کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
یک پنجره نوستالژی

دلم تنگ است
برای مزه دوغ و توت
شور و شیرین
دلم تنگ است
برای یک لحظه دیدنِ
خوشهء گندم
برای پامیر، آسمایی، خرابات
برای کوه…
برای کابل دلم تنگ است.

از اینهمه باران، نور، سرما
دلم میگیرد
“برای تا میشه!”، ده افغانان
“دهمزنگ کسی نیست؟”
“سه تا نانِ جوره یی”
برای خاک
“بامان خدا!”

برای دست بوسی پدر
دلم تنگ است.
چقدر دست دعا کوتاه است
و عمر – لگد روی سینهء کودکِ گذر و ماندن
چشمِ تسلا تنگ
وداع نشسته روی ضریح
و
“یک دعای خیر!”

دلم تنگ است
برای کوچه
برای پنجره
برای تو
پرطاووس لای کتاب،
برای گل خشکیدهء کتابچهء صدورقه
پنسل و قلمِ نی
آسمانیکه پرستاره بود
افول اگر میکرد دانه یی، میگفتند:
“آه، باز هم یکی مرد!”.

در هیتِ پرجلا، نیستم اما جز همان
ریسمان بر پشت، چشم بر رهء بار نامده
“چند میبری؟”
“تا چهلستون راهی نیست!”.

نشسته یی لب جو
انتظارِ بی پایان سه واژه بر گوشِ تشنه:
” بریم مردِ کار!”
“اجاره میگیرمش!”.

تپهء پغمان دور
“در بست چند میبری؟”

دلم داغِ یک درد دارد
طبیبم گفت: “خوبی؟”
تنگ است اما آن دل
“خدا به مراد برساند!”
صفه آب پاشی شده
آفتابه و لگن بغلِ در
“توپِ چاشت” را منتظر…

وقتی دم پنجره میآمدی
درخت چه غوغا میکرد
دلم برای چشمانت تنگ است
دستمال گلدوزی روی دستِ باد
“سوزن تار کن!”.
هجرت را مگر به روز
پینه زنم.

پیکرهء نظر ها با کابلستان

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان