کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
زمزمه ها

1
رو در رو با آیینه میایستم
و تنهایی تمام قد
خودش را معنا میکند
****
2
خوشی هایم را
زیرِ پایت فرش کردم
گریستی،
برهنه پا.
چقدر کم بودند!
****
3
عشق و شب وشعر
همه نقطه ها را
به سرم کوبیدند
و من اما
هنوز درد بودم..
****
4
ازینهمه پوچی دلم گرفت
ثانیه ها را باید از نو بشمارم

پیکرهء نظر ها با کابلستان

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان