کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
مافیای زور و سلاح

با وجودِ کمکهای خارجی جهت آموزش و تمرینِ عملی، پولیس در کندوز نتوانسته که در تقابل با گروپ های مسلح جایگاهء بایسته پیدا کند. به گذارشِ از یک منبع خبری هالندی، پلیس در حل مسایل امنیتی عاجز مانده است در حالیکه گروه های مسلح نفوذ بیشتر یافته و از نگاهء کمی گسترشِ زیاد تری یافته اند. این مسئله سبب گردیده که دامنهء فساد، پول ستانی جبری، زور گویی و عملکردِ غیرقانونی وسعت یابد. قوماندانان مسلح، برای فردای پس از برامدنِ نیرو های خارجی سرمایه گذاری و زمینه سازی برای احرازِ قدرت دارند..گوشه های ازین دو نماد:One Response to “مافیای زور و سلاح”

  1. Sevgi گفت:

    A provocative iinsght! Just what we need!

پیکرهء نظر ها با کابلستان

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان