کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
حجمِ آرزو

مرا از تو گریزی نیست
– بسته با صفایی
که شاخه به درخت-
ای اخلاصِ حال و همیش
در آبی ترینِ لحظهء یافتن
مهمانم شو
نگاهت که چشمانم را
به سفر خواست
حجمِ بهشت دگر
تنگی میکند
با آرزوهای که
با خود خواهم برد!

2 Responses to “حجمِ آرزو”

  1. Nathalie گفت:

    All things consedierd, this is a first class post

پیکرهء نظر ها با کابلستان

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان