کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
طلوعی برای غروب

احزابِ راست بنیادگرا چه جهشِ صعودی درین کرهء خاکی دارند. اعضای آنها بصورت حیرت انگیزی کرسی های پارلمان را میقاپند. بزرگترین عامل موفقیتِ آنها ستیزه جویی با پناهندگان و شعارِ های فریبندهء ضد مهاجران است که صندوقهای رای دهی را به نفع آنها پر میسازند. یونان که خود تا خرخره زیر قرض و منتِ اتحادیهء اروپا غرق است، با تمامِ صرفه جویی های پیشنهادی و تدارکات اقتصادی نتوانسته خودش را ازمنجلاب فرو رفتن نجات دهد. گروهء افراطی و راستگرای ضد پناهندگانِ “طلوع طلایی” ازین آشفته بازار سود میبرد. با نمایشهای مسخره و پروگرامِ های سطحی، جاده های یونان را زیرِ تایرِ موترسایکلها میکوبد، شعار ضدِ مهاجرانه سر میدهد و با کنشهای طفلانه بار تمام بدبختی هایشانرا روی گردن پناهنده ها میگذارد. کشوریکه مهد تفکر و تمدن بود، بیگانه از تفکر و تعمق، ساده لوحانه بر پای راستگرا ها کرنش میکند و قاتلان و عربده کشان جاده ها را بر مسند پارلمان بر میکشد. کسی برای این انگاشتِ ساده لوحانهء آنها باید قربانی دهد – و این افغان است که بازهم قربانی میشود، دور ار دیار در گوشه های دور افتاده و جنگلهای بی آب. در گریز از طلوعی که برای غروب برخواسته است…

پیکرهء نظر ها با کابلستان

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان