کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
نجابت در برهوت

ای نجابتِ شریف

دنیای ما، دنیای بی رنگی است، عزیز

با نغمه هایش زرد

و شباهنگی که از منقارِ جغد برمیخیزد

ترا میانِ برگها دگر جایی نیست

و برگرا میانِ درخت

که درخت خود دیریست

بدامِ تبر افتیده است

و آن قمه بدستی که بر کندهءدرختی ایستاده

– که برگهایش ترا تسلایی بود-

شرارهء خشمگینی دارد

از آتش و نفرت

و بر چار گردِ کنده ها

مردمانِ قمه بدست

                 – که نگاه شان

                   دوزخ را تصویرِ همزاد اند –

                                        سوار اند بر گردهء برگ و درخت.

میپرسی: آیینه ها را کجا شکسته اند

” خود آیینه ایم همگان را”

میگویند

” ازین آیینه تنها ،

                شما راست
که تندیسِ آفتاب بنگرید!

گر طلوعی باشد

از پسِ شبی چنین. “

در جشنِ کنده ها

ستاره ها را پرده گرفته اند

و آسمان ما آبی نیست

 و آبِ ما  رو نمیدهد

                  خسبیده در برهوتِ تبر.

و تو ای نجابتِ شریف

                       و درخت

باغِ ما را به ابرِ شوق

                         نمیشویید.

ماعصارهء درد را

روی زخمگاهء عشق میگذاریم

                           در گریهء ناهمگون.

پیکری شریفی در بغلِ ما

گامها میانِ ابر و فریاد

سایه است….

One Response to “نجابت در برهوت”

  1. Sarah گفت:

    Your tihkning matches mine – great minds think alike!

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان