کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
در آنسوی پرده

تیمی از مهندسین و انجنیران شک و تردید شانرا در بارهء حقایقِ ارائه شده در موردِ حادثهء الم بارِ 11 سپتمبر؛ ابراز داشته اند. درین ویدیو آنها فاکتها را موشگافی میکنند تا بدانند که حقیقتِ فروریختنِ آسمانخراش های ورلد ترید سنتر در کجاست. آیا هواپیما حاملِ فروریختن است یا فرضیهء تخریبِ کنترول شده ای قبلا پلان شده، درینمورد صادق است؟ و آن مواد بدست آمدهء منفجره که برای قطع فولاد بکار میرود، از چه چیزی حکایت دارد؟ آیا مواد انفجاریه آنجا قبلا جاگذاری شده بود؟
تیمِ “مهندسین برای حقیقت 11 سپتمبر” در تلاشِ یافتنِ این جواب ها اند.


 


پیکرهء نظر ها با کابلستان

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان