کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
دوستِ دیروز

جان واکر یک آمریکایی است که به اسلام میگراید، عربی میآموزد و سر از پاکستان درمیآورد. در آنزمان امریکاپشتیبانِ طالبان است و به آنها کمک مالی میرساند. بعد از 11 سپتمبر 2001 که نخستین بم های امریکا در افغانستان میریزند تاطالبان را از میان بردارند؛ واکر در صفوفِ طالبان قرار دارد. او اسیر میگردد و با لقبِ ” خاین شماره یک ملی” به امریکا برده میشود…پدرش این فاجعهء فامیلی را ناشی از عملکردِ دوگانهء آمریکا میداند که واکر ها قربانی آن میگردند…فلمی ازین رویداد:

2 Responses to “دوستِ دیروز”

  1. Jenaya گفت:

    You’re on top of the game. Thanks for sahring.

  2. Tom گفت:

    Life is short, and this article saved vlaaulbe time on this Earth.

پیکرهء نظر ها با کابلستان

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان