کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
از خانهء دور

شهادت واژه هایم را

بکدامین نبض شب

                چراغ سازم؟

گفته بودید، صاحبانِ خانه:

– از کلامِ تان، شب

                میبارد.

بنگر که صبح چه نستوه

به سلامش قامت میافرازد!

و در شبی چنین

اشکها، چه پاک،

معراج حقیقت واژه ها را

تلاوت میکنند.

شب را چراغ کاشته ام.

One Response to “از خانهء دور”

  1. Laneta گفت:

    So much info in so few words. Tooslty could learn a lot.

پیکرهء نظر ها با کابلستان

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان