کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
کاخِ واژگونه

قصهء آوارگی ما را کس گوش ندارد
ّّپس آواره تر از همیش
بخود رفتم تا
قصهء خود از سر گیرم
گوشِ شنواتر ازین
نیافته بودم.
*
خاک را بوسیده بودم، آدمِ خاکی
– خاکِ دیار را-
لبانم از آن است
که هنوز قصه دارد
گوش شنواتر گرش
حوصله فراخ کند
تا این بوسیده خاک
هیبتِ غربتِ خویش
در نازکای طاقت رقم زند.

ترا آیا از دردِ من
و غربتِ غریبِ غمناک
چیزی در خاطر مانده است؟

خاک
این آدمی خاک
ترا بوسیده بود
– هم بگاهی سجدهء خدا –
خاکتر از همیش بسویت خم میشوم
عنایتی گر ترا مانده است
تا هزاران لبان را هوارکشان
به مهمانی بوسیدن مهلت دهی
خاک،
کاخِ غریبِ ما در غمستانِ غربت
واژهء واژگونهء تست: خاک!

پیکرهء نظر ها با کابلستان

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان