کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
خاک و خط پا

خطِ خالی جادهء خاکی
و سایهء تو بر کمر خاک
و جای پایی که از آن من نیست.

دستانِ کوچهء خالی
پر از شتابِ پای تست
و خاکِ کوچهء خالی
خالی از خطِ پای من
من از کدام کوچه گذشته بودم؟

سرودِ باران، روی سینهء راه
جویبارِ رد پا ها در شکمِ آب
و دستانِ کوچهء خالی
پر از اندوهء سکوتِ پا.

سایهء من بر کمر خاک
و جای پایی
که از آن تو نیست.
تو از کدام کوچه گذشته بودی؟

One Response to “خاک و خط پا”

  1. Darlene گفت:

    Well done to think of smoethnig like that

پیکرهء نظر ها با کابلستان

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان