کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز
مرگ ریشه

و کس از جا بر نخاست

من ژولیده تر از آن بودم

که ژولیده گان ز خود بشرمند.

 

هجرت فتوای مردن بی دریغ بود.

و بی ریشه شدن

ـ نازلترین تحفه ای روزگار سرد ـ

ما را در آغوش کشید

وطن با بزرگترین یاسین غم

مرگ ریشه ها را مینگریست

ومن ژولیده تر از آن بودم

که ژولیدگان ز خود بشرمند

چون از جا کنده شدم

کسی از جا بر نخاست

ومن با هجرت درامیختم

که ما “خموشان بیگناهیم”!

پیکرهء نظر ها با کابلستان

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان