کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز

پست هاي مربوط به تاريخ سپتامبر, 2016:

سخن – شمارهء ویژه تاریخی

مجله دیجیتالی سخن : افغانستان در پسکوچه های تاریخ
مارشال و تاریخ نگار بریتانیایی در باب حقایق تاریخی مینویسد.
شما درین مجله هم چنان خواهید خواند:
جنگ میوند و جنگ کندهار،
نامه عبدالرحمن خان به وزارت خارجه هند بریتانیایی،
ایوب خان و جنگ کندهار،
امارت امیر عبدالرحمان خان و شکست انگلیس در میوند،
مناسبات روسیه و سفر امیر به راولپندی…

برای دریافت شمارهء تازهء مجله دیجیتالی “سخن” اینجا کلیک کنید!

» بدون ديدگاه

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان