کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز

پست هاي مربوط به تاريخ دسامبر, 2012:

منزل

در کهکشانی خانه دارم
که همسایه ام را تا منزلِ بوسه
صد سالِ نوری فاصله است.

ومن اما
در فاصلهء
ریختن یک گیلاس چای
شهید میشوم.

» بدون ديدگاه
زمزمه

1
گفته بودند مرا
زندگی فاصلهء دو مژگان است
ندیدم
رسم شب اینست
تهی از فاصله
***
2
هزار بهار در یخنِ تو
ومن اما
از فرطِ بی بهاری
یخن پاره میکنم!
***
3
میگویی
سرکش مباش، گنه مکن
شدنیست آیا؟
از ریشهء آدمم من!

دیدگاه‌ها برای زمزمه بسته هستند

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان