کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز

پست هاي مربوط به تاريخ آوریل, 2012:

گلهای روی خاک

اگر ما را گذاشته بودند
تا سراسر باغ را بدویم
اگر ما راگذاشته بودند تا نفسِ دشت را ببوییم
اگر سایه ها را از لبانِ قفس چیده بودیم
اگر…
دسته گلهای روی خاک را بهمدیگر میبخشیدیم.

» بدون ديدگاه
در شبی بی تو

سرم را روی شانه های شب میگذارم
دستانِ مهتاب روی کلکین است
پرندهء یاد،  موهای ترا شانه میزند
بادِ حسود
نامت را از روی دستانِ مهتاب
میدزدد.
شب  بی نامِ تو
سرم پایین میافتد…

» بدون ديدگاه

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان