کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز

پست هاي مربوط به تاريخ نوامبر, 2011:

عدالت واژگونه

به دستور اتحادیهء اروپا فلمِ مستندی از زندانیانِ زن در افغانستان تهیه میشود. درین فلم بوضوح نشان داده میشود که اتهامِ “جرایم ضد اخلاقی” به زنانِ محبوس پایهء عدلی و انسانی ندارد. زنان بخاطر اینکه به آنان تجاوز صورت گرفته یا برای نجات از ظلم و شکنجه از خانه فرار کرده اند و یا جولانِ یک عشق ، قلب های نازکشان را با فریاد دوست داشتن بصدا درآورده است و این جرمِ شان بوده است. ارگانهای پر از فساد و رشوه، آنها را به بزندان میافگنند و دخترانِ تجاوز شده، اطفالشان را آنجا، در گوشهء زندان بدنیا میآورند. جلوی کارِ این فلم در آخرین دقایق اتمام، گرفته میشود. سازندگانِ اروپایی فلم در مقابل کرنشِ شیطانی نهاد های قضایی در افغانستان، زانو میزنند و فلم افشاگرِ  in justice را ممنوع اعلان میکنند.
شما گوشه های از فلم و سخنان آگاهانِ امور را  در کلیپ زیر مشاهده میفرمایید.


» بدون ديدگاه
تلاوتی در هجر آفتاب

ما بازماندگانِ کوهیم

که در فطرتِ دریا

پایداری را – در جدالِ کبود-

صدا میزنیم.

ای آنکه ناشناخته اذانِ عشق را

رعشه ای مبهم میخوانی

از آفتاب آیا

هویت روز بودن میطلبی؟

  » ادامه مطلب

» بدون ديدگاه

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان