کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز

پست هاي مربوط به تاريخ می, 2011:

از مخفیگاهء بن لادن

آنچه از مخفیگاهء بن لادن واقع ابیت آباد پاکستان بدست آمده، نشاندهندهء مسیر زندگی بن لادن در روزهای آخر زندگی وی؛ استفادهء وسیع از امکانات دیجیتالی جهت تدارک و پلانیزه کردن حملات تروریستی و برقراری تماس با دنیای خارج است. این فلم کوتاه یافته های تیم مهاجم آمریکایی بر مخفیگاهء بن لادن را به نمایش میگذارد.» ديدگاه 1
در فراقِ بوسهء سبز

وقتی ریشه های ما را میبریدند
چشمانِ ما آسمانِ دیگری را
ستاره کاشت؛
» ادامه مطلب

» ديدگاه 3

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان