کابلستانِ درد

خلوتکدهء ثانیه‌های امید و گریز

پست هاي مربوط به تاريخ آوریل, 2011:

خاک و خط پا

خطِ خالی جادهء خاکی
و سایهء تو بر کمر خاک
و جای پایی که از آن من نیست.

دستانِ کوچهء خالی
پر از شتابِ پای تست
و خاکِ کوچهء خالی
خالی از خطِ پای من
من از کدام کوچه گذشته بودم؟
» ادامه مطلب

» ديدگاه 1
آفتابه و لگنِ پدر


آفتابه و لگن را بیار فرزند
بدستانم آب بریز،
که دستانم گرد آلودِ خاکِ غربت است
دست و روی خواهم تازه کردن
با آبِ آفتابه.

چشم در چشم بحر ایستاده ام
و آب
– خموش و سنگین –
تعجب افتاده اش را
به دور های زهرخند،
سوغات میبرد.

آفتابه را…
وقت نماز است!

» ديدگاه 1
در رثای لحظه ها

پنجره خالیست

کابوسهای خواب اینک
یگانه سرود آشنایی است

پنجره خالی است

کاش لحطه ها آیینه میبود
تا ازدحام تابوت صمیمیت ها را
میدیدیم
در تنهایی باغ های سرد
در مزار دشت دور. » ادامه مطلب

» بدون ديدگاه
مرگ ریشه

و کس از جا بر نخاست

من ژولیده تر از آن بودم

که ژولیده گان ز خود بشرمند.

 

هجرت فتوای مردن بی دریغ بود.

» ادامه مطلب

» بدون ديدگاه
تعقل سالخورد

آه افسانهء تعقل سالخورد
در بلوغ هجوم تو
هوسِ موهوم را می مکیم

ما کودک از دنیا میرویم!
» ادامه مطلب

» ديدگاه 1
آنسوی قفس

پرندگان
در سرزمین من
– نشسته بر پای باز در –
رها را مینگرند
در اندیشهء آن
که گر بپرند
به کجا باز پس برنشینند.
» ادامه مطلب

» ديدگاه 2

در کوچهء دیگر

روشنایی از بسیار سو
به تو هجوم آورد
و من در پرتو تو
روشنایی را شناختم
از: روشنایی در پرتو تو

پیوند‌ها

انتیکِ خونین

درین کلیپ ۱۵ دقیقه‌ای مشاهده میکنید که پروسه قاچاق از افغانستان تا بازار انتیک در اروپا چگونه پیش میرود.

اجناس عتیقه ا یکه از افغانستان غارت شده و در بازار‌های اروپا به فروش میرسند

کابلی

کابلی ام
ابهتی است مرا از کوه
وقتی سخن از کابل
در میانه است

کابلی ام
افسر از سر افگنده
با رخساری که خاک بران
تصویر دگرگونه بخشیده
و بر آستانهء ویران شمشاد
گریه میکنم

احمد ظاهر چگونه ترور شد؟

کوچه‌ های کابلستان

کوی دوست

باغکوچهء تازه از کابلستانِ درد. درین باغستان شما نوشته های دوستانِ و همدلانِ کابلستانِ درد را به خوانش مینشینید. به سوی کوی دوست

جدیدترین نوشته ها

کابلستان درد

کوچه‌های کابلستان